Reference

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101 O ochraně osobních údajů
Jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje

Sídlo: COVERDIO s.r.o., Husova 1847/5, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 602 111 685
E-mail: info@coverdio.com
www.coverdio.com

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, e-mailová adresa, název společnosti a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), jsou nezbytné pro komunikaci se zákazníkem, a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být služba provedena.

Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:

Výše popsané činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dalšími subjekty. Osobní údaje jsou v rámci oprávněného zájmu zpracování Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování dat předávány:

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Zároveň tímto výslovně žádáme, aby uživatel při komunikaci nesděloval údaje o svém zdravotním stavu a jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Takovéto údaje nikdy nevyžadujeme a není naším zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.

Práva subjektu údajů

Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.